четвъртък, 15 април 2010 г.

Подборен лов

Имам удостоверение за подборно ловуване откакто придобих право за това. Притежавам и ловни карабини, но въпреки многото години ловен стаж, до сега не съм упражнявал това право на лов. Имам голямо желание, но процедурата се оказва много сложна. Никой колега от дружинката ни не е ловувал индивидуално подборно, въпреки че има възможност за това. Подборно се ловува на едър дивеч - благороден елен, елен лопатар, сърна, муфлон, дива коза, дива свиня и глухар. В нашият ловен район най-голямо разпространение имат сърната и дивата свиня. Среща се и благороден елен, но  твърде рядко, эа да е обект на лов. Методите за подборно ловуване са три: чрез издебване, чрез причакване и чрез примамване. Право на подборно ловуване имат лица, придобили право на лов, със стаж като ловци не по-малко от 2 години,  положили успешно изпит и притежаващи удостоверение. Подборният отстрел на едър дивеч се извършва през всички дни от седмицата. Разрешителното за индивидуален лов на едър дивеч в ловностопанските райони на ловните сдружения се издава от специалиста по ловно стопанство, след писмено искане от председателя на ловното сдружение и утвърден план за ползване на този вид дивеч. Разрешителното се издава за срок, не по-дълъг от 7 дни. Индивидуалният отстрел на едър дивеч в ловностопанските райони на ловните сдружения се извършва под контрола на държавното лесничейство, като ловуването на благороден елен, елен-лопатар, муфлон и дива свиня задължително се извършва в присъствието на длъжностно лице от държавното лесничейство.Отстреляният дивеч се отчита с разрешителното за лов. Реално като обект за подборен отстрел при нашите условия, е сръндака и глиганите. Срокът за ловуване на сръндак е от 1 май до 30 октомври, а за мъжките диви прасета - целогодишно. Най-подходящо е, ловът чрез причакване да се извършва от високи чакала, край засети дивечови ниви или хранилки. Дивечът не може да усети ловеца и той има възможност спокойно да го разгледа. Издебването е много труден и емоционален лов. Необходимо е да се познава района, навиците на дивеча, посоките му на движение. Примамването може да се практикува през сватбения период. Подборното ловуване е основно ловно-стопанско мероприятие, с което се подобрява качеството на дивеча. Удоволствие е да се практикува от опитни ловци и да се оставят празни гилзи. На колегите, които имат възможност да практикуват този лов, пожелавам наслука.

3 коментара: